Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v ústní podobě, kde je na jedné straně společnost Dům Salve, s.r.o., Na Příkopech 5579, Chomutov 430 01, IČ 27305171, DIČ CZ27305171, spisová značka C vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, datum zápisu 13. října 2006, (dále jen „Provozovatel“) a na druhé straně je klient provozovatele, fyzická osoba spotřebitel (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Provozovatele v Domě Salve (dále jen „Provozovna“). Provozovatel je výlučným provozovatelem provozovny. Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je aktuálně platný ceník.

2. SMLOUVA

Klient si objednává služby provozované Domem Salve prostřednictvím smluvního ujednání, které učiní na recepci nebo telefonicky nebo pošle emailem nebo zadá v online rezervačním systému přes webové stránky rezervace.dum­salve.cz, nebo www.dumsalve.cz. Smluvní ujednání musí obsahovat všechny potřebné náležitosti (jako je typ služby, den, čas), které jsou nutné pro řádné splnění.

3. OBJEDNÁVKA SLUŽEB, REZERVACE

3.1. Telefonicky

Telefonické objednávky a rezervace jsou přijímány v provozní době na telefonním čísle 725 518 775. Telefonická objednávka či rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.2. E-mailem

E-mailové objednávky a rezervace jsou přijímány na adrese info@dumsalve.cz. Smluvní vztah vzniká v případě e-mailové objednávky po jejím potvrzení ze strany provozovatele i ze strany klienta, kdy se stává objednávka závaznou a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.3. On-line rezervací v rezervačním systému rezervace.dum­salve.cz

V rezervačním systému mohou rezervovat cvičení a akce pouze registrovaní uživatelé. Registrace do rezervačního systému je bezplatná a lze ji provést on-line na domovské stránce rezervačního systému po kliknutí na tlačítko [registrace]. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře se uživatel stává registrovaným. Rezervace se provede pouze v případě, že má uživatel dostatek prostředků ve složeném depositu. Pro provedení rezervací je třeba, aby se registrovaný uživatel přihlásil svými přihlašovacími údaji zadanými při registraci do svého uživatelského účtu. Rezervaci uživatel provede výběrem konkrétního dne v kalendáři (kliknutím na konkrétní datum v měsíci) nebo kliknutím na aktivity s týdenním nebo denním rozvrhem nebo kliknutím na novou rezervaci a výběrem typu aktivity. Provedená rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.4. On-line rezervací nebo nákupem v e-shopu internetových stránek www.dumsalve.cz

V e-shopu na www.dumsalve.cz lze rezervovat místa na pořádaných akcích a kurzech, zakoupit dárkové certifikáty, poukazy „Procedura jako dárek“. Pro nákup není vyžadována žádná registrace uživatele. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká v tomto případě potvrzením přijaté objednávky provozovatelem. V případě rezervace akce nebo kurzu se rezervace stává platnou v okamžiku úhrady nákupu. Vznikem smluvního vztahu se objednávka a případné rezervace stávají závaznými a vztahují se na ně všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže. Dárkové certifikáty a poukaz „Procedura jako dárek“ lze objednat v elektronické podobě s doručením do e-mailu. V tomto případě obdrží klient po provedení úhrady automaticky e-mailovou zprávu s odkazy pro stažení objednaných dokumentů. Tyto dokumenty je třeba pro jejich uplatnění vytisknout.

Dárkové certifikáty a poukazy „Procedura jako dárek“ lze objednat i vytištěné s osobním vyzvednutím v sídle provozovatele nebo se zasláním poštou. Při zaslání poštou je objednávka navýšena o zasílací náklady 99 Kč.

Objednávky lze hradit akceptovanými platebními kartami, bankovním převodem, dobírkou v případě zaslání poštou nebo hotově, platebními poukázkami, v případě cvičení i z deposita rezervačního systému při osobním odběru v sídle provozovatele.

3.5. Osobně v sídle provozovatele

Objednávky, nákupy a rezervace je možné provádět v provozní době i na recepci v sídle provozovatele. Cena poukazu „Procedura jako dárek“ zakoupeného na recepci je navýšena o poplatek ve výši 39 Kč. Objednávky lze hradit hotově, akceptovanými platebními kartami, akceptovanými peněžními poukázkami, v případě cvičení i z deposita rezervačního systému. Jakákoliv plnění ze strany provozovatele jsou podmíněna úhradou služby ze strany klienta.

4. DEPOSIT V REZERVAČNÍM SYSTÉMU

Klient s registrací v rezervačním systému rezervace.dum­salve.cz může složit deposit a z něj následně hradit rezervovaná cvičení a akce, které jsou v rezervačním systému dostupné. Deposit je možné složit hotově, akceptovanými platebními kartami nebo vložením platného dárkového certifikátu do depositu na recepci provozovatele anebo on-line platbou akceptovanými platebními kartami ve svém účtu na rezervace.dum­salve.cz. Z tohoto depozitu lze hradit pouze služby dostupné v rezervačním systému, nelze jej použít k úhradě jiných produktů či služeb provozovatele. Sleva se nevztahuje na platby akceptovatelnými poukázkami.
Vložený deposit lze čerpat po dobu 6 měsíců. Po šesti měsících ode dne posledního vkladu klientu automaticky zaniká účet v rezervačním systému bez nároku na jakoukoliv refundaci či jinou kompenzaci nevyužitých prostředků.

5. VĚRNOSTNÍ PROGRAMY

5.1. Salve Fit Klient s registrací v rezervačním systému rezervace.dum­salve.cz se automaticky stává členem věrnostního programu Salve Fit. Má-li člen věrnostního programu Salve Fit na svém depozitu v rezervačním systému kladný zůstatek, má nárok na slevu 10 % na všechny objednávky realizované podle odst. 3.3. Sleva se nevztahuje na žádné jiné produkty a služby provozovatele.

6. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY A POUKAZY

Dárkové certifikáty a poukazy „Procedura jako dárek“ jsou ceninou, kterou lze použít v době platnosti k úhradě objednaných služeb za uvedených podmínek. Za platný dárkový certifikát (resp. poukaz) je považován doklad, který nebyl dosud pro čerpání služeb uplatněn, a kterému nevypršela lhůta platnosti. Lze jej použít i pro částečnou úhradu, avšak výhradně s doplatkem v hotovosti. Dárkové certifikáty (resp. poukazy) mají lhůtu platnosti 6 měsíců ode dne vystavení. Lhůta platnosti je na každém dokladu uvedena. Provozovatel nezodpovídá za zneužití dárkového certifikátu (resp. poukazu) kopírováním nebo jiným způsobem. Za platný je považován první uplatněný doklad. Dárkový certifikát má nominální hodnotu v korunách českých, která je na něm uvedena. Pokud klient čerpá službu nebo zakupuje produkt nižší hodnoty, není provozovatel povinen kompenzovat rozdíl mezi nominální hodnotou dárkového certifikátu a cenou čerpané služby nebo zakoupeného produktu. Na poukaz „Procedura jako dárek“ lze čerpat pouze službu, pro kterou byl poukaz vystaven. Název této služby je na poukazu uveden. Pro uplatnění dárkového certifikátu (resp. poukazu) je třeba tento fyzicky předložit ve vytištěné podobě před čerpáním služby, aby bylo možné ověřit platnost dokladu. Pro uplatnění dárkového certifikátu (resp. poukazu) je třeba předem provést (nejlépe telefonicky) rezervaci termínu čerpání příslušné služby.
Při nevyužití dárkového certifikátu nebo poukazu „Procedura jako dárek“ není provozovatel povinen jakýmkoliv způsobem kompenzovat klientovi hodnotu nevyužitého certifikátu, resp. poukazu.

7. STORNOPOPLATKY

Pokud klient zruší svoji rezervaci, nebo se nedostaví na rezervovanou akci nebo čerpání služby, je povinen uhradit provozovateli stornopoplatek podle následujících podmínek.

7.1. Cvičení

Rezervace zrušená více než 3 hodiny před začátkem lekce – bez stornopoplatku
Rezervace zrušená méně než 3 hodin před začátkem lekce – 100 % z ceny rezervace
Nedostavení se – 100 % z ceny rezervace

Klient může on-line rušit rezervaci kdykoliv, zrušená rezervace se řídí výše uvedenými stornopoplatky, které jsou automaticky odečteny z depozita.

7.2. Akce, kurzy

Rezervace zrušená více než 7 dnů před začátkem – bez stornopoplatku
Rezervace zrušená 3–7 dnů před začátkem – 50 % stornopoplatek
Rezervace zrušená 2 a méně dnů před začátkem – 100 % stornopoplatek
Nedostavení se – 100 % z ceny rezervace

V případě, že klient za sebe zajistí náhradníka, stornopoplatek neúčtujeme.

7.3. Lázeňské a další procedury

Rezervace zrušená více než 1 den před smluveným termínem – bez stornopoplatku
Rezervace zrušená v den smluveného termínu – 50 % stornopoplatek
Nedostavení se – 100 % stornopoplatek

Na vznik nároku provozovatele na stornopoplatek nemá vliv, zda se jednalo o předplacenou nebo nepředplacenou službu, ani výše deposita klienta. Klient se zavazuje stornopoplatek uhradit.

8. PROVOZNÍ ŘÁD

Při čerpání služeb se klient dále zavazuje bez výhrad dodržovat provozní řád provozovatele. Tento je k dispozici on-line na www.dumsalve.cz/provozni-rad nebo k nahlédnutí v sídle provozovatele.

9. REKLAMACE

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.

10. STÍŽNOSTI A NÁMĚTY

Případné stížnosti a náměty může klient zaslat e-mailem na: info@dumsalve.cz.

11. PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba provozovatele je pondělí až čtvrtek od 8:00 do 20:00 hodin, pátek od 8:00 do 18:00 hodin, sobota podle objednávek. Tato provozní doba může být dohodou mezi klientem a provozovatelem prodloužena při konkrétní rezervaci. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv upravit.

12. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2020. V plném rozsahu nahrazují předchozí všeobecné obchodní podmínky.