Provozní řád

Provozovatel: Dům Salve s.r.o., Na Příkopech 5579, 43001 Chomutov, IČO 27305171, DIČ 2705171 : Provozní doba: pondělí až čtvrtek od 8:00 do 19:00 hodin, pátek od 8:00 do 18:00 hodin. Sobota od 9:00 do 14:00 hodin. Tato provozní doba může být dohodou mezi klientem a provozovatelem prodloužena při konkrétní rezervaci. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv upravit.

Odpovědné osoby: Ilona Kindlová a Iva Vopičková, jednatelky

Tento provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem Dům Salve s.r.o., se sídlem Na příkopech 5579, 43001 Chomutov, IČO 27305171, DIČ CZ27305171 (dále jen provozovatel) a jeho klienty.

Klientem se pro účely tohoto provozního řádu rozumí fyzická osoba, která uzavřela s provozovatelem smluvní vztah v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami Domu Salve (dále jen klient).

Každý klient je povinen se seznámit s provozním řádem provozovatele, který je k dispozici na webu provozovatele a dále vyvěšen na viditelném místě v provozovně provozovatele a řídit se tímto provozním řádem a pokyny terapeutů, instruktorů, lektorů, personálu na recepci či jiných osob poskytujících služby klientům.

Během provozu provozovatele je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo kvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování služeb nabízených provozovatelem a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, služby provozovatele využívá na vlastní nebezpečí. Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení a dalších aktivit. Před první návštěvou doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení pro jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy – srdce, cévy krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, atd.) musí před návštěvou provozovatele konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Klient, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim – omezení, o tom musí pokaždé informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb provozovatele nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity.

V případě lázeňských služeb je klient před první masáží či jinou procedurou instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne proceduru podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud provozovatel požádá klienta o písemné vyjádření k jeho zdravotnímu stavu ve formě dotazníku, je klient povinen tyto informace v písemné formě provozovateli poskytnout. Současně tím dává souhlas se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dotazníku uvedených. S těmito údaji zachází provozovatel jako s důvěrnými a využívá je výhradně pro potřeby poskytnutí adekvátní služby klientovi.

Provozovatel má právo odmítnout provedení procedury, nebo předčasně ukončit provádění procedury, pokud má důvodné podezření, že aktuální zdravotní stav klienta brání v bezpečném pro vedení procedury nebo pro další překážky. Jedná se především o případy zjevných příznaků infekčních onemocnění, poranění, vlivu alkoholu nebo návykových látek, nevyhovujícího hygienického stavu nebo nepřístojného jednání hrubým způsobem obtěžujícího personál provozovatele.

Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví, které si klient způsobí úmyslně a z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit provozovateli.

Každý klient je povinen používat sportovní oděv, být přezutý do čisté sportovní obuvi a při samotném cvičení používat vlastní čistý ručník nebo si ho lze za poplatek zapůjčit.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Provozovatel neodpovídá za peníze a další cennosti.

Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje (neplatí v případě jednorázových vstupů). Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).

Provozovatel je povinen seznámit klienta s používáním cvičebních pomůcek a trenažérů. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost oznámit personálu, který provede patřičná opatření.

Prostory a vybavení provozovatele jsou zajištěny v takovém stavu, aby se daly snadno čistit a v případě potřeby snadno dezinfikovat a udržovat je v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovni poskytovaných služeb. Před zahájením (po ukončení) provozu dle denního rozvrhu se všechny prostory provozovatele, šatny, sociální zařízení, umyjí teplou vodou, obsahující dezinfekční prostředek. Personál provozovatele je povinen během dne utírat cvičební stroje a nářadí vodou s dezinfekčním roztokem.

V prostorách provozovatele platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod. Do všech prostor provozovatele je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby provozovnu opustily. Pokud tak neučiní mohou být z prostor provozovatele bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat.

Rezervace na hodiny jsou závazné. Jejich zrušení ze strany klienta, nebo nedostavení se klienta v rezervovaný termín, jsou účtovány stornopoplatky v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webu provozovatele, nebo k nahlédnutí v provozovně provozovatele.

Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoli změnit, provozní řád či jeho změny nabývají účinností dnem zveřejnění v provozovně provozovatele.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne 1.1.2018.